Khóa học

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp:

  1. Chứng chỉ IC3-GS4
  2. Chứng chỉ  MOS
  3. Chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản
  4. Chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản
  5. Tin học trong kinh doanh
  6. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Stata, Eviews, R software…
  7. Quản lý dự án với MS Project
  8. Digital Marketing